Tévhitek
Rólunk

Get 24/7 access to a network of 20,000+ vetted doctors Available to help you via chat, phone, and video call! With specialists in over 150 categories, you’ll find a professional for your needs.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amt

Lorem ipsum dolor

A Szcientológia elfogadottsága

Szcientológia: Szekta vagy vallás?

A „szekta” szót általában becsmérlő értelemben használják, és titkos vagy zárt csoportot értenek alatta, korlátozott tagsággal és rejtélyes tanokkal. A vallástudósok rámutattak, hogy ez a kifejezés szinte teljesen

Tovább olvasom »

Miért egyház a szcientológia?

Az egyház szó a régi egy, igy (= „szent”) szóból és a finnugor eredetű „ház” szóból ered. A szó jelenleg a következő jelentéseket foglalja magában: „egy vallás híveinek szervezete, illetve szervezeteinek összessége a társadalomban” vagy szűkebb értelemben „valamely keresztény egyház”.

Tovább olvasom »

A sajtóban többször felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a Szcientológia Egyházzal Németországban, Franciaországban, Ausztráliában és a világ többi országában. Ebben a cikkben részletes áttekintést nyújtunk a témában. 

A Szcientológia elismert vallás szerte a világon. Az első Szcientológia-egyház 1954-es megalapítása óta, több millió tagot számláló, világméretű mozgalommá nőtte ki magát. Szcientológusok a Föld szinte minden országában gyakorolják a vallásukat.

Az egyház mindenhol, ahol hivatalos formába szerveződik, vallási célú nonprofit szervezetként jelenti be a tevékenységét az adott ország törvényeinek megfelelően, leszámítva azokat az országokat, ahol ilyen regisztráció nem lehetséges. A jogi rendszer országról országra gyakran jelentősen különbözik. Némely állam hivatalos jegyzéket vezet a vallásos szerveződésekről, amelybe minden csoport köteles felvetetni magát és meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Más államok ezzel ellentétes nézőpontra helyezkednek, és kifejezetten tiltják az elfogadott vallásokat nyilvántartó hivatalos listák készítését, minthogy elveik szerint a vallások ügye nem tartozik az államhatalom hatáskörébe. Számos ország kormánya és bíróságai elismerik a Szcientológia vallásos természetét.

ARGENTÍNA

Argentínának kötelező vallásregisztrációs törvénye van. 2008. november 18-án Argentína Igazságügyi Minisztériuma felvette az Országos Jegyzékbe a Buenos Airesi Argentínai Szcientológia Egyházat mint vallásfelekezetet.

AUSZTRÁLIA

A Nemzetközösségben a vallás definíciójával kapcsolatos nagy hatású döntés, amelyet Ausztráliában és Új-Zélandon is ekként ismernek el, az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság határozata a Szcientológia vallást illetően az Új Hit Egyháza kontra a munkáltatói adó biztosa (1983) 1 VR 97 esetben. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a Szcientológia Egyház

„bőségesen teljesítette bizonyítási kötelezettségét vallásos természetére vonatkozóan. Vitathatatlan a következtetés, miszerint adómentességre jogosult vallási intézmény.”

AUSZTRIA

Egy 1995. augusztus 1-jei döntésében a Bécsi Adminisztratív Bíróság azt a határozatot hozta, hogy

„amellett, hogy több évtizedes alapos vizsgálatok után az IRS megadta a Szcientológiának a hiteles vallás és jótékonysági szervezet státust – ez kevesebb mint két évvel ezelőtt történt az Egyesült Államokban, abban az országban, ahol a legtöbb Szcientológia-egyház található –, [az egyház] elegendő bizonyítékot szolgáltatott ahhoz, hogy meggyőzzön bennünket, hogy az Ausztriai Szcientológia Egyház vallás.”

BRAZÍLIA

Brazíliának önkéntes vallásregisztrációs törvénye van. 2004. szeptember 9-én a Polgári Igazságszolgáltatás Hivatala a Brazíliai Szcientológia Egyházat vallási egyesületként jegyezte be.

COSTA RICA

Costa Ricának önkéntes vallásregisztrációs törvénye van a vallási szervezetek számára. 1991 augusztusában az Egyesületek Regisztrációs Hivatala bejegyezte a Szcientológia Egyház Egyesületet a Costa Ricában az egyházakra és vallási nonprofit szervezetekre vonatkozó törvényi kereteken belül.

DÉL-AFRIKA

A dél-afrikai kormány nem követeli meg a vallási csoportoktól, hogy engedélyezve legyenek, illetve be legyenek jegyezve. Azonban elismeri a vallásokat, méghozzá úgy, hogy bejegyzi a lelkészeket, hogy jogilag érvényes egyházi esküvőket tarthassanak. Dél-Afrikában az egyházi esküvőhöz a lelkésznek bejegyzéssel kell rendelkeznie vallásos házasságkötési szertartást tartóként. Emellett a vallási csoportok közhasznú szervezet státust kaphatnak, és így mentesülhetnek a jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól.

ECUADOR

Az 1937. évi törvény a vallásgyakorlásról megköveteli az ecuadori vallási csoportoktól, hogy bejegyeztessék magukat a belügyminisztériumnál. A bejegyzéshez egy vallási szervezetnek rendelkeznie kell alapító okirattal; jótékonysági státusának kell lennie; a beadványának tartalmaznia kell minden a csoport által használt nevet, annak biztosítására, hogy korábban bejegyzett csoportok neveit ne használják az engedélyük nélkül…

1991. február 13‑án bejegyezték és a Hivatalos Nyilvántartásban közzétették A vallásfelekezetekre vonatkozó törvény szerint megalapított Ecuadori Szcientológia Egyház alapszabályát.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az Egyesült Királyságban a vallási csoportok – leszámítva az anglikán egyházat, a zsidókat és a kvékereket – vallásos esküvői szertartást csak olyan épületben tarthatnak, amely be van jegyezve a vallási áhítat helyeként az 1855-ös Vallásos áhítati helyek regisztrációs törvénye szerint.

Amikor a Szcientológia Egyház egyik hívének nem sikerült elérnie a Londoni Szcientológia Egyház kápolnájának bejegyzését, hogy ott esküdhessen, bírósághoz fordult a döntés felülvizsgálatára.

Végül az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága elismerte a Szcientológia vallásos természetét, és úgy ítélkezett, hogy a Londoni Szcientológia Egyház kápolnája

„vallásos áhítat helye a Vallásos áhítati helyek regisztrációs törvénye 2. cikke értelmében”.

A Legfelsőbb Bíróság ennek megfelelően elrendelte, hogy az Anyakönyvi Hivatal jegyezze be a Szcientológia-kápolnát áhítati helyként és a házasságkötések helyszíneként. Így a Szcientológia teljes vallási elismerést nyert ebben az országban.

FRANCIAORSZÁG

Franciaországnak a szekularizmussal kapcsolatos alkotmányos fogalmával összhangban az állam nem ismer el egyetlen vallásfelekezetet sem. Franciaországban az összes vallási közösség egyesület formájában folytatja tevékenységeit az 1901. évi törvény az egyesületekről és/vagy az 1905. évi törvény az egyház és állam szétválasztásáról értelmében. Ez alól a Szcientológia Egyház sem kivétel.

FÜLÖP-SZIGETEK

Fülöp-szigeteki törvények megkövetelik a szervezett vallásoktól, hogy jegyeztessék be magukat az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti Bizottságnál és az Adóhivatalnál, hogy adómentes státust kaphassanak. 2003. december 16-án a Fülöp-szigetek bejegyezte a Szcientológia Egyház Fülöp-szigeteki Missziót a 9191-es „Vallási szervezetek tevékenységei” kategóriában.

HOLLANDIA

Hollandiában az állam nem vitatja a Szcientológia Egyház vallásos státusát és természetét. Az évek során mind a végrehajtó hatalom, mind a bíróságok számos elismerést adtak ki a Szcientológiáról mint vallásról és a Szcientológia Egyházról mint vallási szervezetről, amely vallási szolgáltatásokat nyújt a híveinek. A Szcientológia Egyház vallási szervezetként és jogi személyként van bejegyezve.

HORVÁTORSZÁG

Horvátországban a 2002. évi törvény a vallási közösségek jogi helyzetéről átfogóan meghatározza a vallási közösségek jogi pozícióit, és foglalkozik az olyan ügyekkel, mint az állami finanszírozás, az adókedvezmények és a vallási oktatás az iskolákban. A vallási csoportok regisztrációja nem kötelező. Mindazonáltal a bejegyzett csoportok „jogi személy” státust kapnak, valamint adó- és egyéb kedvezményeket élveznek. 2003. december 22-én a Horvátországi Szcientológia Egyházat hivatalosan felvették vallási szervezetként a Vallási Közösségek Nyilvántartásába a Horvát Köztársaságban.

INDIA

Indiában nincsenek követelmények arra vonatkozóan, hogy a vallási csoportok be legyenek jegyezve, illetve engedélyezve legyenek. 2003. február 7-én az Újdelhi Szcientológia Vallási Alapítványt bejegyezte Delhi és Harijána Társaságregisztrációs Hivatala. 2003. november 24-én a szervezet jótékonysági adómentes státust kapott az Újdelhiért felelős jövedelemadó-mentességi igazgatótól.

KANADA

Kanadában az az egyik mód arra, hogy egy vallásfelekezetet hivatalosan elismerjenek tartományi önkormányzati szinten, hogy elfogadják a folyamodványát azért a jogért, hogy a felszentelt lelkészei összeeskethessék a házasulandókat. Egy másik mód az, hogy elfogadják a folyamodványát az ingatlanadó-mentességért vallási szervezetként. A Szcientológia-lelkészek Kanada minden olyan tartományában, ahol léteznek Szcientológia-egyházak, megkapták a jogot arra, hogy házasságkötési szertartást tartsanak.

KENYA

Kenya megköveteli az új vallási szervezetektől, hogy bejegyeztessék magukat a Társaságregisztrációs Hivatalban, amely a Legfőbb Ügyész Hivatalának jelent. 2005. május 19-én a Társaságregisztrációs Hivatal bejegyezte a Szcientológia Egyház Nairobi Missziót mint vallási szervezetet.

KOLUMBIA

A Szcientológia Egyházat hivatalosan elismerik vallásként Kolumbiában. 2017. május 5-én, a Bogotái Szcientológia Egyház teljes vallási elismerést kapott Kolumbia belügyminisztériumától.

MACEDÓNIA

A Macedóniai Szcientológia Egyházat hivatalosan elismerik vallási szervezetként. 2017. április 20-án a Szkopje II. Elsőfokú bíróság kimondta, hogy az egyház minden jogi előfeltételnek megfelelt a Macedón Köztársaság hivatalos jogi közlönyében szereplő egyházak, vallási közösségek és vallási csoportok jogi státusára vonatkozó törvény értelmében.

NÉMETORSZÁG

Németországban a vallási csoportok különféle jogi formákban működhetnek. Ezek nyitva állnak mind a vallásos, mind a nemvallásos közösségek előtt, és a nonprofit „idealista” egyesületektől a közjogi szervezetekig terjednek. A Szcientológia-egyházak Németországban a nonprofit idealista egyesület nevű jogi formában vannak bejegyezve, egyértelműen kinyilvánított vallási célokkal, így hivatalos jogi státusuk nem különbözik sok más elismert vallási közösségétől.

NEPÁL

Nepálban nincsenek kötelező regisztrációs követelmények vallási csoportok számára. 2004-ben a kerületi főtisztviselő bejegyezte a nepáli Szcientológia-misszió alapszabályát, és ezzel engedélyt adott arra, hogy vallási szervezetként működjön.

NICARAGUA

Nicaraguában az államnak a vallási csoportok törvényi elismerésével kapcsolatos követelményei hasonlóak azokhoz a követelményekhez, amelyeket más nemkormányzati szervezetekkel szemben támaszt. A csoportnak personería jurídicáért (jogi személyiségért) kell folyamodnia, amelyet az országgyűlésnek kell jóváhagynia. Ezt követően a csoportnak be kell jegyeztetnie magát a kormányzati minisztériumnál egyesületként vagy alapítványként. Az egyház sikeresen kérvényezte, hogy elismerjék vallási szervezetként. A Nicaraguai Köztársaság elnökének 4734. számú rendelete szerint, amely 2006. szeptember 7-én jelent meg az ország hivatalos közlönyében, a Nicaraguai Szcientológia Egyházat bejegyezték vallási egyesületként.

OLASZORSZÁG

Olaszországban a hivatalos vallási elismerés megszerzéséhez egy szervezetnek két lépésen kell végigmennie. Az első lépés egy folyamat, melynek során a vallásfelekezetet Olaszországban országos szinten képviselő szervezet elismerést szerez jogi személyként a belügyminisztériumtól. A kérelem beadása után a belügyminisztérium megvizsgálja a kérelmező alkalmasságát, és elfogadás esetén bejegyzi elismert vallási egyesületként. Amint ez a folyamat befejeződött, és a szervezet megkapta a vallási elismerést a belügyminisztériumtól, lehetősége van arra, hogy megtegyen egy további lépést, és tárgyalásokat folytasson az állammal egy szerződésről, amelynek elnevezése Intesa. Ez egy különleges megállapodás az állammal, és a vallási elismerés legmagasabb rendű formája. A Szcientológia Egyház soha nem próbált ezen folyamat útján vallási elismerést kapni. Ehelyett olaszországi vallási szervezetei vallásos nonprofit szervezetként vannak bejegyezve.

A Szcientológia Egyház céljait és tevékenységeit vallásos természetűként ismerte el Olaszország legmagasabb szintű bírósága. Az Olasz Semmítőszék 1997 októberében mérföldkőnek számító határozatot hozott a Bandera és mások kontra Olaszország ügyben (száma: 16835/97), amelyben elismerte, hogy a Szcientológia egy vallásfelekezet (azaz vallási célja van, és vallási tevékenységekkel foglalkozik). A bíróság elemezte a vallás meghatározásának kritériumait, hangsúlyozta, hogy a kormánynak kötelessége, hogy ne korlátozza a vallásszabadságot, és arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia egy vallásfelekezet.

1998 februárjában és augusztusában a pénzügyminiszter mentesítette a Szcientológia-egyházakat az adófizetés alól, és „vallásos, nonprofit egyesületként” sorolta be őket.

A Szcientológia Egyházat sok más bírósági és adminisztratív döntésben is vallásként ismerték el Olaszországban. Ezt az egyértelmű vallási elismerést erősítette meg az olasz Legfelsőbb Bíróság egy 2001‑es határozattal, amelyben arra a kiterjedt és addigra már általánosan elfogadott ítélkezési gyakorlatra hagyatkozott, miszerint a Szcientológia egy vallásfelekezet.

OROSZORSZÁG

Az Emberi Jogok Európai Bírósága egyhangú, mérföldkőnek számító döntést hozott 2007. április 5-én a Szcientológia Egyház javára, amivel megvédte a szcientológusok és vallási egyesületeik vallásszabadsághoz való jogát. Ez a döntés hatályos mind a 47 országban – többek között Oroszországban is –, amely aláírta és ratifikálta az Európai egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről című dokumentumot, amelyet az Európa Tanács 1950-ben fogadott el. A bíróság azzal, hogy a Szcientológia Egyház javára ítélt, megerősítette a vallásszabadsághoz való jogot nemcsak a szcientológusok számára, hanem minden vallás tagjai számára Európa-szerte.

PORTUGÁLIA

1988-ban a Portugáliai Szcientológia Egyházat hivatalosan elismerték vallási szervezetként. 2001-ben Portugália új vallási törvényt fogadott el, amely megkövetelte, hogy bizonyos vallások, többek között a Szcientológia, újra folyamodjanak azért, hogy hivatalosan bejegyezzék őket vallási közösségként. 2007. szeptember 18-án a Portugáliai Szcientológia Egyházat újra hivatalosan elismerték vallási szervezetként a 2001-es vallási törvény értelmében.

SKÓCIA

Skóciának nincs semmilyen vallásregisztrációs követelménye vallási csoportok számára. Azonban elismeri a vallásokat, méghozzá úgy, hogy bejegyzi a lelkészeket, hogy jogilag érvényes egyházi esküvőket tarthassanak. Skóciában az egyházi esküvőhöz a lelkésznek bejegyzéssel kell rendelkeznie vallásos házasságkötési szertartást tartóként. A szertartást tartók bejegyzését az 1977-es Házassági törvény (Skócia) 9. szakasza szabályozza.

SPANYOLORSZÁG

A Szcientológia Egyházat hivatalosan elismerik vallásként Spanyolországban. 2007. október 31-én a madridi Nemzeti Bíróság egyhangú történelmi döntéssel megerősítette a vallásszabadság jogát Spanyolországban, azáltal hogy elismerte, hogy a Spanyolországi Nemzeti Szcientológia Egyház vallásos szervezet, amely jogosult az összes abból fakadó vallásos jogra, hogy bejegyezték a Vallási szervezetek jegyzékébe.

SRÍ LANKA

2006. augusztus 29-én a Srí Lankai Demokratikus Szocialista Köztársaság Társaságregisztrációs Hivatala bejegyezte a Srí Lankai Szcientológia-missziót mint vallási alapítványt.

SVÉDORSZÁG

Svédországban se elismerés, se regisztráció nem szükséges vallási tevékenység folytatásához. Mindazonáltal azoknak a vallási csoportoknak, amelyek szeretnének a kormánytól adómentességet kapni, valamint anyagi támogatást a társadalomjobbító tevékenységeikhez, kérelmezniük kell a bejegyzésüket vallási szervezetként. Emellett Svédország elismeri a vallásokat, méghozzá úgy, hogy bejegyzi a lelkészeket, hogy jogilag érvényes egyházi esküvőket tarthassanak. Svédországban az egyházi esküvőhöz az elismert vallás lelkészének bejegyzéssel kell rendelkeznie vallásos házasságkötési szertartást tartóként. Svédországban a Szcientológiát elismerték vallásként és adómentes vallási szervezetként. Ezenfelül a Szcientológia-lelkészeknek engedélyezték, hogy jogilag érvényes egyházi esküvőket tartsanak Svédországban. 

SZLOVÉNIA

A Vallásszabadság törvény rögzíti, hogy a szlovén kormány tiszteletben tartja a vallásszabadságot, továbbá rögzíti az egyházak és egyéb vallási közösségek jogi státusát és jogait, a tagok jogait, a kormány általi bejegyzés folyamatát, a bejegyzett egyházak és vallási közösségek jogait, valamint a kormány Vallási Közösségekért Felelős Hivatalának kötelességeit. A Szlovén Köztársaság kormányának Vallási Közösségekért Felelős Hivatala 1995-ben bejegyezte és elismerte a Szcientológia Egyházat vallási közösségként, az összes ezzel járó joggal és kiváltsággal.

TAJVAN

Tajvanon körülbelül harminc vallási szervezet van bejegyezve a belügyminisztérium vallásügyi részlegénél. A vallási szervezetek a központi hatóságok szigetszerte megtalálható irodáiban jegyeztethetik be magukat a Templomigazgatási törvény, a Civil szervezetekre vonatkozó törvény, illetve a Polgári törvénykönyv alapítványokról és egyesületekről szóló része szerint. 2003. március 14-én Tajvan Belügyminisztériuma felvette a Szcientológia Egyházat a hivatalosan elismert vallási szervezetek listájára.

TANZÁNIA

Tanzániában a vallási szervezeteknek be kell jegyeztetniük magukat: a kontinentális részen a belügyminisztériumnál, Zanzibáron pedig a kormány regisztrációs hivatalának vezetőjénél. 2004. szeptember 27-én a Tanzániai Egyesült Köztársaság Belügyminisztériumának Társaságregisztrációs Hivatala bejegyezte vallási szervezetként a Szcientológia Egyház Kilimandzsáró Missziót.

ÚJ-ZÉLAND

A legfelsőbb bíróság döntése a Centrepoint Community Growth Trust kontra biztos (1985) 1 NZLR 673 ügyben felállította a mércét annak megállapítására, hogy mi számít vallásnak az újzélandi törvények szerint. Ebben az esetben az Újzélandi Legfelsőbb Bíróság idézte azokat a próbákat – és ezekre támaszkodott –, amelyeket az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság alkalmazott a Szcientológia Egyházzal kapcsolatos Új Hit Egyháza kontra a munkáltatói adó biztosa (1983) 1 VR 97 ügyben annak megállapítására, hogy mi számít vallásnak. A legfelsőbb bíróság megállapította, hogy a Szcientológia Egyház vallásos és jótékonysági szervezet, mivel

„megfelel a követelménynek, miszerint kizárólag jótékonysági természetű a vallás előmozdítása által”, és „megfelel a követelménynek, miszerint a köz javára tevékenykedik”.

USA

Az Egyesült Államokban a Szcientológia minden egyházát és az összes kapcsolódó társadalomjobbító tevékenységet adómentesnek ismerték el, amelyeket kizárólag jótékony célokból szerveztek.

Egy kétéves, példátlanul kiterjedt és mélyreható vizsgálatot követően, amely világszinten felölelte az egyház minden műveletét, az Amerikai Adóhivatal (IRS) 1993. október 1-jén határozatot adott ki, amelyben elismerte a Nemzetközi Szcientológia Egyház – a Szcientológia vallás anyaegyháza – és 150 kapcsolódó egyház, misszió és társadalomjobbító szervezet vallásos és jótékonysági adómentes státusát, és mindegyikük különálló jogi személyként kapta meg az elismerést. Az IRS elismerte a Szcientológusok Nemzetközi Szövetsége (International Association of Scientologists) jótékonysági és vallásos státusát. Ez egy tagsági szervezet, amely minden ország szcientológusai számára nyitva áll.

VENEZUELA

Venezuelában az Igazságügyi és Belügyminisztérium Igazság- és Vallásügyi Igazgatósága van megbízva azzal, hogy nyilvántartsa a vallási csoportokat, pénzt utaljon ki vallási szervezeteknek, és elősegítse egymás megismerését és megértését a vallási közösségek körében. Minden csoportnak be kell jegyeztetnie magát a minisztériumnál, hogy vallási szervezetként jogi státust kaphasson. 1999. február 1-jén a Venezuelai Bolívari Köztársaság Igazságügyi és Belügyminisztériuma bejegyezte a Szcientológia Egyházat vallási szervezetként.

KÖVETKEZTETÉS

Ma nem fér kétség a Szcientológia világvallási státusához. Világszerte több mint 150 országban szcientológusok milliói kötelezték el magukat a vallás tételei és gyakorlatai mellett. Az ő vallásuk a Szcientológia, amely kielégíti legmélyebb szellemi szükségleteiket. Ez bármely vallás legfontosabb próbája. Mindazonáltal, ha az ember másodlagos forrásokra hagyatkozik, akkor a tény az, hogy bíróságok, tudósok és kormányzati szervek világszerte ismételten megállapították, hogy a Szcientológia minden szempontból hiteles vallás.

Forrás: www.scientologyvallas.hu