Vallás-e a Szcientológia? – írta: Urbano Alonso Galan professzor

Az én nézőpontomból ­ lévén teológus és filozófus, aki a Szcientológia vallást annak írásaiban és gyakorlataiban egyaránt tanulmányoztam ­ határozottan meg tudom erősíteni, hogy a Szcientológia a szó legteljesebb értelmében vallás. 

urbano-alonso1Amit a Szcientológia vallás hiteinek és gyakorlatainak vizsgálatakor fellelhetünk, az a hitek komplex tömege által egyesített, a végtelent, a szentet kereső, és az embert az istenivel megfelelő kapcsolatba helyezni törekvő személyek közössége.

Egyetlen vallás sem létezhet e tényező nélkül, amelyet a szellemi valóság felé irányuló specifikus viselkedés jellemez. Úgy látszik, hogy a Szcientológia kifejezetten a túlélés és az üdvözülés ténye körül forog, mely fogalmakról Xavier Zubiri világosan kifejtette, hogy elválaszthatatlan tantételek akármelyik vallás gyakorlatában. Az Istennel való társulás vagy annak elmaradása semmiképpen sem változtatja meg e tapasztalás valóságát. Ez az eset nem áll fenn a Szcientológiánál, mert a szcientológusok megerősítik az Isten és a végtelen keresését a nyolcadik dinamikájukban, bár nem magasztalják őt. Valójában az egyik vádpont, amely leginkább elkülöníti az iszlámot a katolicizmustól, az, hogy az utóbbi ­ amint a muzulmánok mondják ­ a folytonos reformjai után is hagyja magát a bálványimádás által sodorni.

A Szcientológia gyökerei (a buddhizmus és a Védák) már rámutatnak arra, hogy az ember csak önmaga teljes ismeretén keresztül kezdheti megismerni és szeretni Istent.

Mivel a vallás egyetemes impulzus, amint azt az ökumenikusok állítják, az embernek nem szabad elfelejtenie, hogy magának a katolicizmusnak is a formálódás hosszú szakaszán, továbbá a válságok és reformok folyamatos történelmén kellett keresztülmennie, mire végre elfogadták azt a „végleges formát”, amelyet ma ismerünk. A zsidó vallás és a buddhizmus hasonló szakaszokon haladt keresztül, és ez sokkal hoszszabb időtartamot vett igénybe, mint az a néhány év, amely alatt a Szcientológiának teljesen szervezett formába és külsőbe kellett formálnia magát.

A Szcientológia világos szembenállása a pszichológia és a pszichiátria azon „tudományos” tantételeivel, amelyek tagadják az ember jóságát ­ amit a Szcientológia hangoztat ­, még inkább megszabadítja ezt a vallást mindenféle zavartól. A Szcientológia az embernek csak a szellemi lényegét, a veleszületett jóságát, a halhatatlanságát és mint végső célt, a végtelenségnek a keresését értékeli. Az újdonság itt az, hogy a Szcientológia vallást az alapítója olyan ismeretek és gyakorlatok halmazaként alakította ki, amelyek az embert e célok felé irányítják. Ennek a „terápiára” vagy „gyógyításra” tett kísérletekkel való összetévesztése a gyengén dokumentált vélemények felületességének tulajdonítható.

Csak egy teljes és jóhiszemű vallás erősítheti meg és tarthatja fenn ezeket a feltevéseket, miközben egy sor hitelvet, tantételt, gyakorlatot, rítust, struktúrát és célt teremt meg a lélek üdvözülése céljából. A valláson kívül ez más területnek nem lehet része, és a Szcientológia vallás.

Dr. Frank K. Flinn vallástudományi docens a Washington Egyetemen, az USA-ban, 1962 óta vizsgálja az újonnan alakuló vallásokat. Korábban, a Harvard Teológiai Iskola végzettjeként haladó szintű vallásos tanulmányokat folytatott, és Kanadában, az Ontario városbeli Windsor Egyetemen a Vallástudományi Tanszék vezető profeszszora volt.

„… habozás nélkül kijelenthetem, hogy a Szcientológia Egyház hiteles, komoly vallást alkot. Rendelkezik a világon ismert vallások lényeges ismérveivel:

1) jól definiált hiedelemrendszer,
2) mely vallási gyakorlatokhoz vezet (pozitív és negatív magatartási normák, vallási rítusok és ceremóniák, aktusok és szertartások), és
3) amely a hívők tömegét azonosítható vallási közösségbe tömöríti, mely jól elkülöníthető az egyéb vallási közösségektől.”

[…]

„Hubbard úrnak a Dianetikával és Szcientológiával foglalkozó művei alkotják a Szcientológia Egyház szent iratait. Ezen művek jelentős része a szcientológusok által auditálásnak nevezett technológiáról szólnak; valamint arról, hogy hogyan lehet megszervezni és szolgáltatni az auditálási eljárást és az auditorok képzését. Már maga az a tény, hogy L. Ron Hubbard művei ilyen mértékben az auditálásra és a képzésre összpontosítanak, meggyőzhet bármely vallástudóst, hogy a Szcientológia Egyházban ezek a vallási tevékenység és a hitgyakorlás legfőbb formái.”

„Mint összehasonlító vallástudós, habozás nélkül kimondhatom, hogy az auditálás és képzés alkotja a Szcientológia hitrendszeréből fakadó fő vallásgyakorlati formát. Másodszor, azok a helyek, ahol a hívőket auditálásban és képzésben részesítik, azok egyértelműen a Szcientológia imaházai.”

Alejandro Frigerio, az Argentín Katolikus Egyetem Szociológia tanszékének docense, a posztgraduális képzés területén dolgozik. 1982 óta széles körben publikált cikkeket a vallás témájáról Argentína, Brazília és az Egyesült Államok tudományos folyóirataiban.

„A Szcientológia szolgáltatások arra törekednek, hogy az egyént egy olyan szintre emeljék, ahol képes lesz elrendezni saját életének tényezőit és meg tudja oldani a problémáit. A Szcientológia szerint az élet feszültségei arra késztetik az egyént, hogy figyelmét az anyagi világ felé fordítsa, és ezáltal csökken a tudatossága a saját szellemi természetét és a környezetét illetően. A tudatosság csökkenése azzal jár, hogy egyre több probléma jön létre, például nehézségek a másokkal való kapcsolatokban, szenvedés, betegség és boldogtalanság. A Szcientológiának az a célja, hogy visszafordítsa az önismeret és öntudat szintjének csökkenését, és felébressze az egyént, növelje a tudatosságát, a szabadságát, rehabilitálja a tisztességre és cselekvésre való eredendő képességét. Azok az egyének, akik tudatosabbak, éberebbek, nagyobb megértésre képesek, jobban tudják kezelni az életük dolgait. A Szcientológia auditálása és tanítása révén az emberek felismerhetik, hogy az élet valami értékes dolog, és képessé válnak arra, hogy elégedettségben és harmóniában éljenek másokkal.

A Szcientológia azt hirdeti, hogy a gyakorlatain és tanításain keresztül az ember megszabadulhat az olyan fajta szenvedéstől, mint az irracionális félelmek…, nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá, energikusabbá válhat, javulhat a kommunikációs képessége, ezáltal rendbe hozhatja, újjáélesztheti kapcsolatát másokkal, elérheti céljait, megszabadulhat kétségeitől és gátlásaitól, bizonyosságot és bizalmat szerezhet önmagával kapcsolatban, átélheti a valódi örömet, és pontosan megértheti, hogyan érje el a boldogságot.”

[…]

„Megfigyelhető tehát, hogy mint a legtöbb vallási intézmény, a Szcientológia Egyház is úgy véli, hogy hitelveinek terjesztése, a szertartásaiban való részvétel, a végső valóság közvetlen átélése és fő tantételeinek ismerete hatással lesznek hívei mindennapi életére. Ezek a következmények magukban foglalják a saját életük kezelésére irányuló képesség fejlődését, képességeik tökéletesedését, továbbá a nagyobb hajlandóságukat és képességüket mások megsegítésére.

Összegzésképpen megjegyezhető, hogy a Szcientológia Egyház elvárja, hogy hívei vallásos személyek legyenek abban az értelemben, amelyet a vallás analitikai definíciói kölcsönöznek e kifejezésnek: keretet szolgáltat arra, hogy a hívei osztozhassanak a fő tantételeiben, és úgy véli, hogy azok, akik ebben részt vesznek, közvetlen tapasztalást szereznek a végső valóságról, információkat kapnak hitük elveiről, és a mindennapi életükben megtapasztalhatják ezek következményét. Ennélfogva a vallás analitikai definíciói szerint a Szcientológia Egyház egy vallási intézményt alkot, mivel a híveivel szemben támasztott várakozások annak felelnek meg, amit az ilyen intézmények a vallásos egyénektől elvárnak.”

Az „auditálásban” a Szcientológia lelkész ­ az „auditor” ­ a Szcientológia vallás alapigazságait alkalmazza a hívőre abból a célból, hogy rehabilitálják az emberi szellemet. Ezt azért végzik, hogy segítsék a személynek megvizsgálni a saját létezését, és növelni a képességét, hogy szembenézzen azzal, ki is ő és hol is van. Az „auditálás” és az „auditor” kifejezések a latin „audire” ­ meghallgatni ­ szóból erednek.

További információ

thumb urbano1

thumb urbano2

thumb urbano3